польский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Vorrei iscrivermi all'università.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
di laurea triennale
studia licencjackie
Тип курса
di laurea magistrale
studia magisterskie
Тип курса
di dottorato
studia doktoranckie
Тип курса
a tempo pieno
studia dzienne
Тип курса
part-time
studia zaoczne
Тип курса
online
studia przez internet
Тип курса
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
un semestre
(jeden) semestr
Длительность обучения в иностранном университете
un anno accademico
cały rok akademicki
Длительность обучения в иностранном университете
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Для подачи заявления в университет
Mi invierete una lettera di ammissione?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
L'università garantisce anche l'alloggio?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Che livello di [lingua] è richiesto?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Come funziona il sistema di __________?
Jak działa system ______ ?
Спросить информацию о системе
crediti
punktowy
Тип системы
valutazione
oceniania
Тип системы
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Спросить о стиле преподавания
Ci sono _______________?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Спросить о стиле преподавания
lezioni frontali
wykłady
Тип уроков
seminari
ćwiczenia/seminaria
Тип уроков
esercitazioni
konsultacje
Тип уроков
conferenze
konferencje
Тип уроков
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Quando si svolgono gli esami?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Спросить, когда период экзаменов
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
C'è un centro sportivo universitario?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Qual è il costo della vita a [città]?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Jak liczne są grupy?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Organizzate delle escursioni?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Che programmi offrite?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Спросить о возможностях финансирования
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
le tasse universitarie
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
le spese di sostentamento
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
i servizi per l'infanzia
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома