эсперанто | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Mi volas apliki por_____________.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
ένα προπτυχιακό
kurso por studentoj
Тип курса
ένα μεταπτυχιακό
kurso por postdiplomaj studentoj
Тип курса
ένα διδακτορικό
kurso por Ph.D.
Тип курса
πλήρους απασχόλησης
plentempa kurso
Тип курса
μερικής απασχόλησης
parttempa kurso
Тип курса
εξ αποστάσεως
enreta kurso
Тип курса
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
ένα εξάμηνο
semestro
Длительность обучения в иностранном университете
ένα ακαδημαϊκό έτος
akademia jaro
Длительность обучения в иностранном университете
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Для подачи заявления в университет
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Спросить информацию о системе
πόντων
de kredito
Тип системы
βαθμολόγησης
de noto
Тип системы
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Kiom estas la instrua stilo?
Спросить о стиле преподавания
Υπάρχουν _____________ ;
Ĉu estas ______________?
Спросить о стиле преподавания
διαλέξεις
lekcioj
Тип уроков
σεμινάρια
seminarioj
Тип уроков
προγράμματα εκμάθησης
lerniloj
Тип уроков
συνέδρια
konferencoj
Тип уроков
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Kiam estas la ekzamenoj?
Спросить, когда период экзаменов
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Ĉu estas universitata sportejo?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Οργανώνετε και εκδρομές;
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Kio programojn vi proponas?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Спросить о возможностях финансирования
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
δίδακτρα
instrudepagoj
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
τα έξοδα διαβίωσής μου
miaj vivelspezoj
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
τη φροντίδα των παιδιών
infanzorgado
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома