финский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Haluaisin hakea yliopistoon.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Haluan hakea ________.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
ένα προπτυχιακό
kandidaatin ohjelmaan
Тип курса
ένα μεταπτυχιακό
jatko-opintoihin
Тип курса
ένα διδακτορικό
tohtorin ohjelmaan
Тип курса
πλήρους απασχόλησης
täysiaikaiseen ohjelmaan
Тип курса
μερικής απασχόλησης
osa-aikaiseen ohjelmaan
Тип курса
εξ αποστάσεως
verkossa käytävään ohjelmaan
Тип курса
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
ένα εξάμηνο
lukukauden
Длительность обучения в иностранном университете
ένα ακαδημαϊκό έτος
lukuvuoden
Длительность обучения в иностранном университете
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Для подачи заявления в университет
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Спросить информацию о системе
πόντων
opintopiste
Тип системы
βαθμολόγησης
arvosana
Тип системы
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Спросить о стиле преподавания
Υπάρχουν _____________ ;
Onko teillä ________?
Спросить о стиле преподавания
διαλέξεις
luentoja
Тип уроков
σεμινάρια
seminaareja
Тип уроков
προγράμματα εκμάθησης
pienryhmäopetusta
Тип уроков
συνέδρια
konferensseja
Тип уроков
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Koska tentit ovat?
Спросить, когда период экзаменов
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Οργανώνετε και εκδρομές;
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Спросить о возможностях финансирования
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
δίδακτρα
lukukausimaksut
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
τα έξοδα διαβίωσής μου
elinkustannukseni
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
τη φροντίδα των παιδιών
lastenhoito
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома