португальский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Gostaria de me matricular em uma universidade.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
ένα προπτυχιακό
graduação
Тип курса
ένα μεταπτυχιακό
pós-graduação
Тип курса
ένα διδακτορικό
PhD
Тип курса
πλήρους απασχόλησης
tempo integral
Тип курса
μερικής απασχόλησης
meio período
Тип курса
εξ αποστάσεως
online
Тип курса
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
ένα εξάμηνο
um semestre
Длительность обучения в иностранном университете
ένα ακαδημαϊκό έτος
um ano acadêmico
Длительность обучения в иностранном университете
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Для подачи заявления в университет
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Vou receber uma proposta formal?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
A universidade também oferece acomodação?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
O curso também inclui um período de estágio?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Como é o sistema de ____________?
Спросить информацию о системе
πόντων
crédito
Тип системы
βαθμολόγησης
notas
Тип системы
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Qual é o estilo de ensino?
Спросить о стиле преподавания
Υπάρχουν _____________ ;
São _____________ ?
Спросить о стиле преподавания
διαλέξεις
aulas expositivas
Тип уроков
σεμινάρια
seminários
Тип уроков
προγράμματα εκμάθησης
tutoriais
Тип уроков
συνέδρια
conferências
Тип уроков
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Quando acontecem as provas?
Спросить, когда период экзаменов
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Há um complexo esportivo aqui?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Quais línguas posso estudar em sua escola?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Quais são as comodidades da escola?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Οργανώνετε και εκδρομές;
Vocês também organizam excursões?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Quais programas vocês oferecem?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Спросить о возможностях финансирования
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
δίδακτρα
mensalidades
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
τα έξοδα διαβίωσής μου
despesas de subsistência
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
τη φροντίδα των παιδιών
cuidados infantis
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома