итальянский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Vorrei iscrivermi all'università.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
ένα προπτυχιακό
di laurea triennale
Тип курса
ένα μεταπτυχιακό
di laurea magistrale
Тип курса
ένα διδακτορικό
di dottorato
Тип курса
πλήρους απασχόλησης
a tempo pieno
Тип курса
μερικής απασχόλησης
part-time
Тип курса
εξ αποστάσεως
online
Тип курса
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
ένα εξάμηνο
un semestre
Длительность обучения в иностранном университете
ένα ακαδημαϊκό έτος
un anno accademico
Длительность обучения в иностранном университете
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Для подачи заявления в университет
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Mi invierete una lettera di ammissione?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
L'università garantisce anche l'alloggio?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Che livello di [lingua] è richiesto?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Come funziona il sistema di __________?
Спросить информацию о системе
πόντων
crediti
Тип системы
βαθμολόγησης
valutazione
Тип системы
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Спросить о стиле преподавания
Υπάρχουν _____________ ;
Ci sono _______________?
Спросить о стиле преподавания
διαλέξεις
lezioni frontali
Тип уроков
σεμινάρια
seminari
Тип уроков
προγράμματα εκμάθησης
esercitazioni
Тип уроков
συνέδρια
conferenze
Тип уроков
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Quando si svolgono gli esami?
Спросить, когда период экзаменов
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
C'è un centro sportivo universitario?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Qual è il costo della vita a [città]?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Οργανώνετε και εκδρομές;
Organizzate delle escursioni?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Che programmi offrite?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Спросить о возможностях финансирования
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
δίδακτρα
le tasse universitarie
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
τα έξοδα διαβίωσής μου
le spese di sostentamento
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
τη φροντίδα των παιδιών
i servizi per l'infanzia
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома