чешский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Tôi muốn đăng kí khóa học ____________.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
đại học
bakalářské studium
Тип курса
thạc sỹ
postgraduální studium
Тип курса
tiến sĩ
doktorské studium
Тип курса
toàn thời gian
prezenční studium
Тип курса
bán thời gian
kombinované studium
Тип курса
trực tuyến
online
Тип курса
Tôi muốn được học tại trường đại học của bạn trong_________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
một kì
(jeden) semestr
Длительность обучения в иностранном университете
một năm học
celý akademický rok
Длительность обучения в иностранном университете
Những hạn chế làm việc cho sinh viên là gì?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Tôi phải trình bản sao hay tài liệu gốc?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Những yêu cầu đầu vào của trường đại học là gì?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Для подачи заявления в университет
Bạn có gửi cho tôi thư mời nhập học chính thức không?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Trường đại học có đảm bảo chỗ ở không?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Khóa học này có bao gồm thời gian thực tập hay không?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Tôi có phải trả học phí khi là sinh viên trao đổi ở trường này hay không?
Musím jako výměnný student platit školné?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
Làm sao tôi có thể kiểm tra tiến triển của đơn xin việc?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Yêu cầu ngôn ngữ [tên ngôn ngữ ] là gì?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Hệ thống _________ như thế nào?
Jaký je ____________ systém?
Спросить информацию о системе
tín chỉ
kredity
Тип системы
chấm điểm
známkování
Тип системы
Tôi có được nhận bảng điểm cuối kì học trao đổi này không?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Cách giảng dạy ở trường như thế nào?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Спросить о стиле преподавания
Có_________ hay không?
Jsou tam _____________ ?
Спросить о стиле преподавания
bài giảng
přednášky
Тип уроков
hội thảo
semináře
Тип уроков
hướng dẫn riêng
konsultace
Тип уроков
hội nghị
konference
Тип уроков
Có những khóa học mùa hè nào?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Những bài kiểm tra được tổ chức khi nào?
Kdy jsou zkoušky?
Спросить, когда период экзаменов
Tôi có thể tìm thông tin về các khóa học ở đâu?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Có trung tâm thế thao của trường đại học hay không?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Làm sao tôi có thể tham gia các tổ chức sinh viên?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Chi phí sinh hoạt ở [thành phố] là bao nhiêu?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Ngôn ngữ nào tôi có thể học ở trường?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Có kì thi kiểm tra trình độ tôi hay không?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Tôi có thể đổi trình độ khác nếu trình độ hiện tại không phù hợp với tôi hay không?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Bạn có chỉ dẫn chi tiết về khóa học không?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Sĩ số tối đa của một lớp là bao nhiêu?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Cơ sở vật chất ở trường có những gì?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Ở trường có sắp xếp các chuyến du ngoạn hay không?
Pořádáte exkurze?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Có những chương trình nào?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Tôi đến để hỏi về các cơ hội học bổng
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Спросить о возможностях финансирования
Các tổ chức nào có thể cho tôi học bổng?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Tôi cần hỗ trợ tài chính cho _______________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
học phí
školné
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
chi phí sinh hoạt
životní náklady
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
chăm sóc trẻ em
péče o dítě
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Có những loại học bổng nào hiện có?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Tôi muốn chứng nhận bằng cấp của mình ở [tên đất nước].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Bạn có danh sách của những dịch giả có chứng nhận về [tên ngôn ngữ ] không?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Tôi có thể lấy giấy chứng nhận tương đương ở đâu
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома