польский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

I would like to enroll at a university.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
I want to apply for _____________ course.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
an undergraduate
studia licencjackie
Тип курса
a postgraduate
studia magisterskie
Тип курса
a PhD
studia doktoranckie
Тип курса
a full-time
studia dzienne
Тип курса
a part-time
studia zaoczne
Тип курса
an online
studia przez internet
Тип курса
I would like to study at your university for ___________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
a semester
(jeden) semestr
Длительность обучения в иностранном университете
an academic year
cały rok akademicki
Длительность обучения в иностранном университете
What are the work restrictions for students?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
What are the entry requirements of the university?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Для подачи заявления в университет
Are you going to send me a formal offer?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Does the university guarantee accommodation as well?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Does the course involve an internship as well?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
How can I track the progress of my application?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
What are the [language] language requirements?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
What is the ____________ system like?
Jak działa system ______ ?
Спросить информацию о системе
credit
punktowy
Тип системы
marking
oceniania
Тип системы
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
What is the teaching style like?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Спросить о стиле преподавания
Are there _____________ ?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Спросить о стиле преподавания
lectures
wykłady
Тип уроков
seminars
ćwiczenia/seminaria
Тип уроков
tutorials
konsultacje
Тип уроков
conferences
konferencje
Тип уроков
What courses are offered by summer schools?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
When are the exams held?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Спросить, когда период экзаменов
Where can I find information about all the courses available?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Is there a university sports center?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
How can I join student societies?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
What are the estimated living costs in [city]?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

What languages can I study at your school?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Is there a placement test to assess my level?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Do you have a detailed description of the course?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
What is the maximum number of students in a class?
Jak liczne są grupy?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
What facilities are there in your school?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Do you also arrange excursions?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
What programs do you offer?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

I am here to inquire about funding opportunities.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Спросить о возможностях финансирования
Which bodies can fund my studies?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
I need financial help for ____________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
tuition fees
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
my living expenses
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
childcare
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
What kinds of scholarships are available?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

I would like to validate my degree certificate in [country].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Where can I get a certificate of equivalency?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома