вьетнамский | Фразы - Иммиграция | Работа

Работа - Общее

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Спросить, можете ли вы работать в той стране
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Спросить, нужен ли вам номер социального страхования до начала работы
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Спросить, нужно ли вам разрешение на работу
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Спросить о минимальной зарплате
ฉันเป็น ___________________
Tôi __________.
Сообщить ваш рабочий статус
ผู้มีงานทำ
có việc làm
Тип статуса занятости
ผู้ว่างงาน
Không có việc làm
Тип статуса занятости
ผู้ประกอบการ
doanh nhân
Тип статуса занятости
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
tự làm chủ
Тип статуса занятости
เด็กฝึกงาน
thực tập sinh
Тип статуса занятости
อาสาสมัคร
tình nguyện viên
Тип статуса занятости
ที่ปรึกษา
tư vấn viên
Тип статуса занятости
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться как внештатный профессионал

Работа - Контракты

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Попросить информацию о типе контракта
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Tôi có hợp đồng _________.
Сообщить, какой тип контракта вы имеете
เต็มเวลา
toàn thời gian
Тип контракта
นอกเวลา
bán thời gian
Тип контракта
มีกำหนดเวลา
hạn định
Тип контракта
พนักงานประจำ
lâu dài
Тип контракта
ตามช่วงเวลา
thời vụ
Тип контракта
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Спросить, когда вы получите вашу зарплату
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Tôi muốn hỏi về___________.
Попросить отгул
การลาคลอด
nghỉ sinh đẻ
Тип отгула
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
nghỉ làm cha
Тип отгула
การลาป่วย
nghỉ ốm
Тип отгула
การหยุดงานเอง
ngày nghỉ
Тип отгула

Работа - Расчеты налога

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Спросить о налогах
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Заявить, что вы хотели бы доложить о ваших доходах
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Заявить, что вы хотели бы нанять бухгалтера для помощи с налоговой декларацией
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Спросить, когда крайний срок для отправки налоговой декларации
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Спросить, есть ли какие-то штрафы, если вы не вовремя отправляете налоговую декларацию
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Спросить, кто сообщит вам, имеете ли вы право на возврат или, нужно ли вам платить больше налогов
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
Вариант налоговой декларации
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
tôi có nợ tiền thuế hay không
Вариант налоговой декларации