вьетнамский | Фразы - Иммиграция | Работа

Работа - Общее

请问我可以在【国家】工作吗?
Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Спросить, можете ли вы работать в той стране
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Спросить, нужен ли вам номер социального страхования до начала работы
请问我需要工作许可证吗?
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Спросить, нужно ли вам разрешение на работу
全国最低工资是多少?
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Спросить о минимальной зарплате
我是___________________ 。
Tôi __________.
Сообщить ваш рабочий статус
雇佣
có việc làm
Тип статуса занятости
待业
Không có việc làm
Тип статуса занятости
企业家
doanh nhân
Тип статуса занятости
自雇者
tự làm chủ
Тип статуса занятости
实习生
thực tập sinh
Тип статуса занятости
志愿者
tình nguyện viên
Тип статуса занятости
顾问
tư vấn viên
Тип статуса занятости
我想要以自由职业者身份登记。
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться как внештатный профессионал

Работа - Контракты

你提供哪种类型的工作合同?
Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Попросить информацию о типе контракта
我有一个______________合同。
Tôi có hợp đồng _________.
Сообщить, какой тип контракта вы имеете
全职
toàn thời gian
Тип контракта
兼职
bán thời gian
Тип контракта
定期合同
hạn định
Тип контракта
永久合同
lâu dài
Тип контракта
季节性合同
thời vụ
Тип контракта
我什么时候能拿到我的工资?
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Спросить, когда вы получите вашу зарплату
我想要_________。
Tôi muốn hỏi về___________.
Попросить отгул
产假
nghỉ sinh đẻ
Тип отгула
陪产假
nghỉ làm cha
Тип отгула
病假
nghỉ ốm
Тип отгула
请假
ngày nghỉ
Тип отгула

Работа - Расчеты налога

我想要了解纳税的相关信息。
Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Спросить о налогах
我想要申报我的收入。
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Заявить, что вы хотели бы доложить о ваших доходах
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Заявить, что вы хотели бы нанять бухгалтера для помощи с налоговой декларацией
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Спросить, когда крайний срок для отправки налоговой декларации
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Спросить, есть ли какие-то штрафы, если вы не вовремя отправляете налоговую декларацию
谁会告诉我______________?
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Спросить, кто сообщит вам, имеете ли вы право на возврат или, нужно ли вам платить больше налогов
我的税收返还是多少
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
Вариант налоговой декларации
我是否要交更多税
tôi có nợ tiền thuế hay không
Вариант налоговой декларации