тайский | Фразы - Иммиграция | Работа

Работа - Общее

Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Спросить, можете ли вы работать в той стране
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Спросить, нужен ли вам номер социального страхования до начала работы
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Спросить, нужно ли вам разрешение на работу
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Спросить о минимальной зарплате
Tôi __________.
ฉันเป็น ___________________
Сообщить ваш рабочий статус
có việc làm
ผู้มีงานทำ
Тип статуса занятости
Không có việc làm
ผู้ว่างงาน
Тип статуса занятости
doanh nhân
ผู้ประกอบการ
Тип статуса занятости
tự làm chủ
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Тип статуса занятости
thực tập sinh
เด็กฝึกงาน
Тип статуса занятости
tình nguyện viên
อาสาสมัคร
Тип статуса занятости
tư vấn viên
ที่ปรึกษา
Тип статуса занятости
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться как внештатный профессионал

Работа - Контракты

Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Попросить информацию о типе контракта
Tôi có hợp đồng _________.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Сообщить, какой тип контракта вы имеете
toàn thời gian
เต็มเวลา
Тип контракта
bán thời gian
นอกเวลา
Тип контракта
hạn định
มีกำหนดเวลา
Тип контракта
lâu dài
พนักงานประจำ
Тип контракта
thời vụ
ตามช่วงเวลา
Тип контракта
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Спросить, когда вы получите вашу зарплату
Tôi muốn hỏi về___________.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Попросить отгул
nghỉ sinh đẻ
การลาคลอด
Тип отгула
nghỉ làm cha
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Тип отгула
nghỉ ốm
การลาป่วย
Тип отгула
ngày nghỉ
การหยุดงานเอง
Тип отгула

Работа - Расчеты налога

Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Спросить о налогах
Tôi muốn báo cáo thu nhập
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Заявить, что вы хотели бы доложить о ваших доходах
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Заявить, что вы хотели бы нанять бухгалтера для помощи с налоговой декларацией
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Спросить, когда крайний срок для отправки налоговой декларации
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Спросить, есть ли какие-то штрафы, если вы не вовремя отправляете налоговую декларацию
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Спросить, кто сообщит вам, имеете ли вы право на возврат или, нужно ли вам платить больше налогов
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Вариант налоговой декларации
tôi có nợ tiền thuế hay không
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Вариант налоговой декларации