польский | Фразы - Иммиграция | Работа

Работа - Общее

Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Спросить, можете ли вы работать в той стране
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Спросить, нужен ли вам номер социального страхования до начала работы
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Спросить, нужно ли вам разрешение на работу
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Спросить о минимальной зарплате
Tôi __________.
Jestem ___________________ .
Сообщить ваш рабочий статус
có việc làm
zatrudniony/a
Тип статуса занятости
Không có việc làm
bezrobotny/a
Тип статуса занятости
doanh nhân
przedsiębiorcą
Тип статуса занятости
tự làm chủ
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Тип статуса занятости
thực tập sinh
praktykantem/praktykantką
Тип статуса занятости
tình nguyện viên
wolontariuszem/wolontariuszką
Тип статуса занятости
tư vấn viên
doradcą
Тип статуса занятости
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться как внештатный профессионал

Работа - Контракты

Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Попросить информацию о типе контракта
Tôi có hợp đồng _________.
Mam umowę ___________.
Сообщить, какой тип контракта вы имеете
toàn thời gian
o pracę na pełny etat
Тип контракта
bán thời gian
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Тип контракта
hạn định
(o pracę) na czas określony
Тип контракта
lâu dài
(o pracę) na czas nieokreślony
Тип контракта
thời vụ
o pracę sezonową
Тип контракта
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Спросить, когда вы получите вашу зарплату
Tôi muốn hỏi về___________.
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Попросить отгул
nghỉ sinh đẻ
urlop macierzyński
Тип отгула
nghỉ làm cha
urlop ojcowski
Тип отгула
nghỉ ốm
chorobowe
Тип отгула
ngày nghỉ
kilka dni urlopu
Тип отгула

Работа - Расчеты налога

Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Спросить о налогах
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Заявить, что вы хотели бы доложить о ваших доходах
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Заявить, что вы хотели бы нанять бухгалтера для помощи с налоговой декларацией
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Спросить, когда крайний срок для отправки налоговой декларации
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Спросить, есть ли какие-то штрафы, если вы не вовремя отправляете налоговую декларацию
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Kto poinformuje mnie ______________?
Спросить, кто сообщит вам, имеете ли вы право на возврат или, нужно ли вам платить больше налогов
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
ile wynosi mój zwrot podatku
Вариант налоговой декларации
tôi có nợ tiền thuế hay không
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Вариант налоговой декларации