китайский | Фразы - Иммиграция | Работа

Работа - Общее

Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
请问我可以在【国家】工作吗?
Спросить, можете ли вы работать в той стране
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Спросить, нужен ли вам номер социального страхования до начала работы
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
请问我需要工作许可证吗?
Спросить, нужно ли вам разрешение на работу
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
全国最低工资是多少?
Спросить о минимальной зарплате
Tôi __________.
我是___________________ 。
Сообщить ваш рабочий статус
có việc làm
雇佣
Тип статуса занятости
Không có việc làm
待业
Тип статуса занятости
doanh nhân
企业家
Тип статуса занятости
tự làm chủ
自雇者
Тип статуса занятости
thực tập sinh
实习生
Тип статуса занятости
tình nguyện viên
志愿者
Тип статуса занятости
tư vấn viên
顾问
Тип статуса занятости
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
我想要以自由职业者身份登记。
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться как внештатный профессионал

Работа - Контракты

Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
你提供哪种类型的工作合同?
Попросить информацию о типе контракта
Tôi có hợp đồng _________.
我有一个______________合同。
Сообщить, какой тип контракта вы имеете
toàn thời gian
全职
Тип контракта
bán thời gian
兼职
Тип контракта
hạn định
定期合同
Тип контракта
lâu dài
永久合同
Тип контракта
thời vụ
季节性合同
Тип контракта
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
我什么时候能拿到我的工资?
Спросить, когда вы получите вашу зарплату
Tôi muốn hỏi về___________.
我想要_________。
Попросить отгул
nghỉ sinh đẻ
产假
Тип отгула
nghỉ làm cha
陪产假
Тип отгула
nghỉ ốm
病假
Тип отгула
ngày nghỉ
请假
Тип отгула

Работа - Расчеты налога

Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
我想要了解纳税的相关信息。
Спросить о налогах
Tôi muốn báo cáo thu nhập
我想要申报我的收入。
Заявить, что вы хотели бы доложить о ваших доходах
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Заявить, что вы хотели бы нанять бухгалтера для помощи с налоговой декларацией
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Спросить, когда крайний срок для отправки налоговой декларации
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Спросить, есть ли какие-то штрафы, если вы не вовремя отправляете налоговую декларацию
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
谁会告诉我______________?
Спросить, кто сообщит вам, имеете ли вы право на возврат или, нужно ли вам платить больше налогов
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
我的税收返还是多少
Вариант налоговой декларации
tôi có nợ tiền thuế hay không
我是否要交更多税
Вариант налоговой декларации