испанский | Фразы - Иммиграция | Работа

Работа - Общее

Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
¿Puedo trabajar en (país)?
Спросить, можете ли вы работать в той стране
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Спросить, нужен ли вам номер социального страхования до начала работы
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
¿Necesito permiso de trabajo?
Спросить, нужно ли вам разрешение на работу
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Спросить о минимальной зарплате
Tôi __________.
Soy ____________________.
Сообщить ваш рабочий статус
có việc làm
asalariado
Тип статуса занятости
Không có việc làm
desempleado
Тип статуса занятости
doanh nhân
empresario
Тип статуса занятости
tự làm chủ
autónomo
Тип статуса занятости
thực tập sinh
trabajador en prácticas
Тип статуса занятости
tình nguyện viên
voluntario
Тип статуса занятости
tư vấn viên
asesor
Тип статуса занятости
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться как внештатный профессионал

Работа - Контракты

Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Попросить информацию о типе контракта
Tôi có hợp đồng _________.
Tengo un contrato ______________.
Сообщить, какой тип контракта вы имеете
toàn thời gian
a tiempo completo
Тип контракта
bán thời gian
a tiempo parcial
Тип контракта
hạn định
de duración determinada
Тип контракта
lâu dài
indefinido
Тип контракта
thời vụ
de temporada
Тип контракта
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
¿Cuándo se cobra?
Спросить, когда вы получите вашу зарплату
Tôi muốn hỏi về___________.
Me gustaría solicitar _____________.
Попросить отгул
nghỉ sinh đẻ
la baja por maternidad
Тип отгула
nghỉ làm cha
la baja por paternidad
Тип отгула
nghỉ ốm
la baja por enfermedad
Тип отгула
ngày nghỉ
días libres
Тип отгула

Работа - Расчеты налога

Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Спросить о налогах
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Me gustaría declarar mis ingresos.
Заявить, что вы хотели бы доложить о ваших доходах
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Заявить, что вы хотели бы нанять бухгалтера для помощи с налоговой декларацией
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Спросить, когда крайний срок для отправки налоговой декларации
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Спросить, есть ли какие-то штрафы, если вы не вовремя отправляете налоговую декларацию
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
¿Cómo me informarán de _______________?
Спросить, кто сообщит вам, имеете ли вы право на возврат или, нужно ли вам платить больше налогов
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
¿Cuánto me sale a devolver?
Вариант налоговой декларации
tôi có nợ tiền thuế hay không
¿Cuánto me sale a pagar?
Вариант налоговой декларации