датский | Фразы - Иммиграция | Работа

Работа - Общее

Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Må jeg arbejde i [land]?
Спросить, можете ли вы работать в той стране
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Спросить, нужен ли вам номер социального страхования до начала работы
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Спросить, нужно ли вам разрешение на работу
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Hvad er landets mindsteløn?
Спросить о минимальной зарплате
Tôi __________.
Jeg er ___________________ .
Сообщить ваш рабочий статус
có việc làm
ansat
Тип статуса занятости
Không có việc làm
arbejdsløs
Тип статуса занятости
doanh nhân
iværksætter
Тип статуса занятости
tự làm chủ
selvstændig
Тип статуса занятости
thực tập sinh
praktikant
Тип статуса занятости
tình nguyện viên
frivillig
Тип статуса занятости
tư vấn viên
konsulent
Тип статуса занятости
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться как внештатный профессионал

Работа - Контракты

Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Попросить информацию о типе контракта
Tôi có hợp đồng _________.
Jeg har en ______________ kontrakt.
Сообщить, какой тип контракта вы имеете
toàn thời gian
fuldtids-
Тип контракта
bán thời gian
deltids-
Тип контракта
hạn định
tidsbegrænset
Тип контракта
lâu dài
tidsubegrænset
Тип контракта
thời vụ
sæsonbegrænset
Тип контракта
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Hvornår får jeg løn?
Спросить, когда вы получите вашу зарплату
Tôi muốn hỏi về___________.
Jeg vil gerne bede om _________.
Попросить отгул
nghỉ sinh đẻ
barsel
Тип отгула
nghỉ làm cha
fædreorlov
Тип отгула
nghỉ ốm
sygeorlov
Тип отгула
ngày nghỉ
feriedage
Тип отгула

Работа - Расчеты налога

Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Спросить о налогах
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Заявить, что вы хотели бы доложить о ваших доходах
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Заявить, что вы хотели бы нанять бухгалтера для помощи с налоговой декларацией
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Спросить, когда крайний срок для отправки налоговой декларации
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Спросить, есть ли какие-то штрафы, если вы не вовремя отправляете налоговую декларацию
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Hvem vil informere mig om ______________?
Спросить, кто сообщит вам, имеете ли вы право на возврат или, нужно ли вам платить больше налогов
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Вариант налоговой декларации
tôi có nợ tiền thuế hay không
at jeg skylder mere i skat
Вариант налоговой декларации