английский | Фразы - Иммиграция | Работа

Работа - Общее

Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Am I eligible to work in [country]?
Спросить, можете ли вы работать в той стране
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Do I need a social security number before I start working?
Спросить, нужен ли вам номер социального страхования до начала работы
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Do I need a work permit?
Спросить, нужно ли вам разрешение на работу
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
What is the national minimum wage?
Спросить о минимальной зарплате
Tôi __________.
I am ___________________ .
Сообщить ваш рабочий статус
có việc làm
employed
Тип статуса занятости
Không có việc làm
unemployed
Тип статуса занятости
doanh nhân
an entrepreneur
Тип статуса занятости
tự làm chủ
self-employed
Тип статуса занятости
thực tập sinh
an intern
Тип статуса занятости
tình nguyện viên
a volunteer
Тип статуса занятости
tư vấn viên
a consultant
Тип статуса занятости
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
I would like to register as a freelance professional.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться как внештатный профессионал

Работа - Контракты

Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
What type of employment contract do you have?
Попросить информацию о типе контракта
Tôi có hợp đồng _________.
I have a ______________ contract.
Сообщить, какой тип контракта вы имеете
toàn thời gian
full-time
Тип контракта
bán thời gian
part-time
Тип контракта
hạn định
fixed-term
Тип контракта
lâu dài
permanent
Тип контракта
thời vụ
seasonal
Тип контракта
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
When do I get my paycheck?
Спросить, когда вы получите вашу зарплату
Tôi muốn hỏi về___________.
I would like to ask for _________.
Попросить отгул
nghỉ sinh đẻ
maternity leave
Тип отгула
nghỉ làm cha
paternity leave
Тип отгула
nghỉ ốm
sick leave
Тип отгула
ngày nghỉ
days off
Тип отгула

Работа - Расчеты налога

Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
I would like to have some information on taxation.
Спросить о налогах
Tôi muốn báo cáo thu nhập
I would like to report my earnings.
Заявить, что вы хотели бы доложить о ваших доходах
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Заявить, что вы хотели бы нанять бухгалтера для помощи с налоговой декларацией
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
When is the deadline to send my tax return?
Спросить, когда крайний срок для отправки налоговой декларации
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Спросить, есть ли какие-то штрафы, если вы не вовремя отправляете налоговую декларацию
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Who will let me know ______________ ?
Спросить, кто сообщит вам, имеете ли вы право на возврат или, нужно ли вам платить больше налогов
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
how much my refund is
Вариант налоговой декларации
tôi có nợ tiền thuế hay không
if I owe more tax
Вариант налоговой декларации