польский | Фразы - Иммиграция | Работа

Работа - Общее

Am I eligible to work in [country]?
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Спросить, можете ли вы работать в той стране
Do I need a social security number before I start working?
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Спросить, нужен ли вам номер социального страхования до начала работы
Do I need a work permit?
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Спросить, нужно ли вам разрешение на работу
What is the national minimum wage?
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Спросить о минимальной зарплате
I am ___________________ .
Jestem ___________________ .
Сообщить ваш рабочий статус
employed
zatrudniony/a
Тип статуса занятости
unemployed
bezrobotny/a
Тип статуса занятости
an entrepreneur
przedsiębiorcą
Тип статуса занятости
self-employed
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Тип статуса занятости
an intern
praktykantem/praktykantką
Тип статуса занятости
a volunteer
wolontariuszem/wolontariuszką
Тип статуса занятости
a consultant
doradcą
Тип статуса занятости
I would like to register as a freelance professional.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться как внештатный профессионал

Работа - Контракты

What type of employment contract do you have?
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Попросить информацию о типе контракта
I have a ______________ contract.
Mam umowę ___________.
Сообщить, какой тип контракта вы имеете
full-time
o pracę na pełny etat
Тип контракта
part-time
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Тип контракта
fixed-term
(o pracę) na czas określony
Тип контракта
permanent
(o pracę) na czas nieokreślony
Тип контракта
seasonal
o pracę sezonową
Тип контракта
When do I get my paycheck?
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Спросить, когда вы получите вашу зарплату
I would like to ask for _________.
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Попросить отгул
maternity leave
urlop macierzyński
Тип отгула
paternity leave
urlop ojcowski
Тип отгула
sick leave
chorobowe
Тип отгула
days off
kilka dni urlopu
Тип отгула

Работа - Расчеты налога

I would like to have some information on taxation.
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Спросить о налогах
I would like to report my earnings.
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Заявить, что вы хотели бы доложить о ваших доходах
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Заявить, что вы хотели бы нанять бухгалтера для помощи с налоговой декларацией
When is the deadline to send my tax return?
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Спросить, когда крайний срок для отправки налоговой декларации
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Спросить, есть ли какие-то штрафы, если вы не вовремя отправляете налоговую декларацию
Who will let me know ______________ ?
Kto poinformuje mnie ______________?
Спросить, кто сообщит вам, имеете ли вы право на возврат или, нужно ли вам платить больше налогов
how much my refund is
ile wynosi mój zwrot podatku
Вариант налоговой декларации
if I owe more tax
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Вариант налоговой декларации