вьетнамский | Фразы - Иммиграция | Работа

Работа - Общее

Am I eligible to work in [country]?
Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Спросить, можете ли вы работать в той стране
Do I need a social security number before I start working?
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Спросить, нужен ли вам номер социального страхования до начала работы
Do I need a work permit?
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Спросить, нужно ли вам разрешение на работу
What is the national minimum wage?
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Спросить о минимальной зарплате
I am ___________________ .
Tôi __________.
Сообщить ваш рабочий статус
employed
có việc làm
Тип статуса занятости
unemployed
Không có việc làm
Тип статуса занятости
an entrepreneur
doanh nhân
Тип статуса занятости
self-employed
tự làm chủ
Тип статуса занятости
an intern
thực tập sinh
Тип статуса занятости
a volunteer
tình nguyện viên
Тип статуса занятости
a consultant
tư vấn viên
Тип статуса занятости
I would like to register as a freelance professional.
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться как внештатный профессионал

Работа - Контракты

What type of employment contract do you have?
Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Попросить информацию о типе контракта
I have a ______________ contract.
Tôi có hợp đồng _________.
Сообщить, какой тип контракта вы имеете
full-time
toàn thời gian
Тип контракта
part-time
bán thời gian
Тип контракта
fixed-term
hạn định
Тип контракта
permanent
lâu dài
Тип контракта
seasonal
thời vụ
Тип контракта
When do I get my paycheck?
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Спросить, когда вы получите вашу зарплату
I would like to ask for _________.
Tôi muốn hỏi về___________.
Попросить отгул
maternity leave
nghỉ sinh đẻ
Тип отгула
paternity leave
nghỉ làm cha
Тип отгула
sick leave
nghỉ ốm
Тип отгула
days off
ngày nghỉ
Тип отгула

Работа - Расчеты налога

I would like to have some information on taxation.
Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Спросить о налогах
I would like to report my earnings.
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Заявить, что вы хотели бы доложить о ваших доходах
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Заявить, что вы хотели бы нанять бухгалтера для помощи с налоговой декларацией
When is the deadline to send my tax return?
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Спросить, когда крайний срок для отправки налоговой декларации
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Спросить, есть ли какие-то штрафы, если вы не вовремя отправляете налоговую декларацию
Who will let me know ______________ ?
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Спросить, кто сообщит вам, имеете ли вы право на возврат или, нужно ли вам платить больше налогов
how much my refund is
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
Вариант налоговой декларации
if I owe more tax
tôi có nợ tiền thuế hay không
Вариант налоговой декларации