польский | Фразы - Иммиграция | Льготы по инвалидности

Льготы по инвалидности - Подача заявления

Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Спросить, где можно узнать о пособиях и льготах по инвалидности
Estas la poŝmono imponibla?
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Спросить, подвергается ли денежное пособие налогооблажению
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Спросить, какие факторы определяют, сколько денег вы получите

Льготы по инвалидности - Сиделка

Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Спросить, какие требования определяют, получу ли я пособие по уходу
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Спросить, нужно ли быть связанным с человеком, за которым вы ухаживаете, чтобы получить пособие по уходу
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Спросить, сколько часов в неделю нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право получить пособие
Estas la poŝmono imponibla?
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Спросить, подвергается ли денежное пособие налогооблажению
Kio profitojn mi ricevas?
Jakie świadczenia dostanę?
Спросить, какие льготы вы получите
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Спросить, влияет ли денежное пособие на другие льготы
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Спросить, повлияет ли ваше денежное пособие на льготы для человека, за которым вы ухаживаете
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Спросить, можете ли вы обжаловать это решение
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Спросить, что вам делать, если ваши обстоятельства изменятся