финский | Фразы - Иммиграция | Льготы по инвалидности

Льготы по инвалидности - Подача заявления

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Спросить, где можно узнать о пособиях и льготах по инвалидности
Är bidraget skattefritt?
Onko avustus verovapaata?
Спросить, подвергается ли денежное пособие налогооблажению
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Спросить, какие факторы определяют, сколько денег вы получите

Льготы по инвалидности - Сиделка

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Спросить, какие требования определяют, получу ли я пособие по уходу
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Спросить, нужно ли быть связанным с человеком, за которым вы ухаживаете, чтобы получить пособие по уходу
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Спросить, сколько часов в неделю нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право получить пособие
Ska bidraget beskattas?
Onko tuki veronalaista?
Спросить, подвергается ли денежное пособие налогооблажению
Vilka förmåner får jag?
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Спросить, какие льготы вы получите
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Спросить, влияет ли денежное пособие на другие льготы
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Спросить, повлияет ли ваше денежное пособие на льготы для человека, за которым вы ухаживаете
Kan jag överklaga beslutet?
Voinko valittaa päätöksestä?
Спросить, можете ли вы обжаловать это решение
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Спросить, что вам делать, если ваши обстоятельства изменятся