немецкий | Фразы - Иммиграция | Льготы по инвалидности

Льготы по инвалидности - Подача заявления

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Спросить, где можно узнать о пособиях и льготах по инвалидности
Är bidraget skattefritt?
Ist die Beihilfe steuerfrei?
Спросить, подвергается ли денежное пособие налогооблажению
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Спросить, какие факторы определяют, сколько денег вы получите

Льготы по инвалидности - Сиделка

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Спросить, какие требования определяют, получу ли я пособие по уходу
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Спросить, нужно ли быть связанным с человеком, за которым вы ухаживаете, чтобы получить пособие по уходу
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Спросить, сколько часов в неделю нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право получить пособие
Ska bidraget beskattas?
Wird die Unterstützung besteuert?
Спросить, подвергается ли денежное пособие налогооблажению
Vilka förmåner får jag?
Was für Unterstützung bekomme ich?
Спросить, какие льготы вы получите
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
Спросить, влияет ли денежное пособие на другие льготы
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
Спросить, повлияет ли ваше денежное пособие на льготы для человека, за которым вы ухаживаете
Kan jag överklaga beslutet?
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Спросить, можете ли вы обжаловать это решение
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
Спросить, что вам делать, если ваши обстоятельства изменятся