датский | Фразы - Иммиграция | Льготы по инвалидности

Льготы по инвалидности - Подача заявления

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Спросить, где можно узнать о пособиях и льготах по инвалидности
Är bidraget skattefritt?
Er understøttelsen skattefri?
Спросить, подвергается ли денежное пособие налогооблажению
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Спросить, какие факторы определяют, сколько денег вы получите

Льготы по инвалидности - Сиделка

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Спросить, какие требования определяют, получу ли я пособие по уходу
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Спросить, нужно ли быть связанным с человеком, за которым вы ухаживаете, чтобы получить пособие по уходу
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Спросить, сколько часов в неделю нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право получить пособие
Ska bidraget beskattas?
Er plejebistanden skattepligtig?
Спросить, подвергается ли денежное пособие налогооблажению
Vilka förmåner får jag?
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Спросить, какие льготы вы получите
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Спросить, влияет ли денежное пособие на другие льготы
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Спросить, повлияет ли ваше денежное пособие на льготы для человека, за которым вы ухаживаете
Kan jag överklaga beslutet?
Kan jeg appellere en beslutning?
Спросить, можете ли вы обжаловать это решение
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Спросить, что вам делать, если ваши обстоятельства изменятся