венгерский | Фразы - Иммиграция | Льготы по инвалидности

Льготы по инвалидности - Подача заявления

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Hol tudok utánanézni, hogy jogosult vagyok-e speciális juttatásokra?
Спросить, где можно узнать о пособиях и льготах по инвалидности
Är bidraget skattefritt?
Adómentesek a juttatások?
Спросить, подвергается ли денежное пособие налогооблажению
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Mi alapján dől el, hogy mennyi pénzt kapok?
Спросить, какие факторы определяют, сколько денег вы получите

Льготы по инвалидности - Сиделка

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Mik a követelmények, hogy járjon gondozói támogatás?
Спросить, какие требования определяют, получу ли я пособие по уходу
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Az általam gondozott ember rokonának kell lennem?
Спросить, нужно ли быть связанным с человеком, за которым вы ухаживаете, чтобы получить пособие по уходу
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Heti hány órában kell gondoskodnom a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás?
Спросить, сколько часов в неделю нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право получить пособие
Ska bidraget beskattas?
Adóköteles a támogatás?
Спросить, подвергается ли денежное пособие налогооблажению
Vilka förmåner får jag?
Milyen juttatásokat kaphatok?
Спросить, какие льготы вы получите
Påverkar ersättningen andra förmåner?
A támogatás befolyásol más juttatásokat?
Спросить, влияет ли денежное пособие на другие льготы
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
A támogatás befolyásolja a gondozott juttatásait?
Спросить, повлияет ли ваше денежное пособие на льготы для человека, за которым вы ухаживаете
Kan jag överklaga beslutet?
Fellebbezhetek egy döntés ellen?
Спросить, можете ли вы обжаловать это решение
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Mit kell tennem, ha megváltoznak a körülmények?
Спросить, что вам делать, если ваши обстоятельства изменятся