итальянский | Фразы - Иммиграция | Льготы по инвалидности

Льготы по инвалидности - Подача заявления

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Спросить, где можно узнать о пособиях и льготах по инвалидности
Musím platit daně z dávek?
L'indennità è esente da tasse?
Спросить, подвергается ли денежное пособие налогооблажению
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Спросить, какие факторы определяют, сколько денег вы получите

Льготы по инвалидности - Сиделка

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Спросить, какие требования определяют, получу ли я пособие по уходу
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Спросить, нужно ли быть связанным с человеком, за которым вы ухаживаете, чтобы получить пособие по уходу
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Спросить, сколько часов в неделю нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право получить пособие
Je podpora zdanitelná?
Il sussidio è tassabile?
Спросить, подвергается ли денежное пособие налогооблажению
Jakou podporu dostanu?
Quali benefici riceverò?
Спросить, какие льготы вы получите
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Спросить, влияет ли денежное пособие на другие льготы
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Спросить, повлияет ли ваше денежное пособие на льготы для человека, за которым вы ухаживаете
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Posso fare ricorso contro una decisione?
Спросить, можете ли вы обжаловать это решение
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Спросить, что вам делать, если ваши обстоятельства изменятся