вьетнамский | Фразы - Иммиграция | Льготы по инвалидности

Льготы по инвалидности - Подача заявления

我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Спросить, где можно узнать о пособиях и льготах по инвалидности
请问补贴是不需要纳税的吗?
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Спросить, подвергается ли денежное пособие налогооблажению
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Спросить, какие факторы определяют, сколько денег вы получите

Льготы по инвалидности - Сиделка

哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Спросить, какие требования определяют, получу ли я пособие по уходу
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Спросить, нужно ли быть связанным с человеком, за которым вы ухаживаете, чтобы получить пособие по уходу
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Спросить, сколько часов в неделю нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право получить пособие
该津贴是否要纳税?
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Спросить, подвергается ли денежное пособие налогооблажению
我能拿到什么福利?
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Спросить, какие льготы вы получите
这个津贴是否影响其他福利?
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Спросить, влияет ли денежное пособие на другие льготы
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Спросить, повлияет ли ваше денежное пособие на льготы для человека, за которым вы ухаживаете
我能否申诉反对某个决定?
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Спросить, можете ли вы обжаловать это решение
如果情况有所改变我该如何做?
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Спросить, что вам делать, если ваши обстоятельства изменятся