польский | Фразы - Иммиграция | Льготы по инвалидности

Льготы по инвалидности - Подача заявления

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Спросить, где можно узнать о пособиях и льготах по инвалидности
L'indennità è esente da tasse?
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Спросить, подвергается ли денежное пособие налогооблажению
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Спросить, какие факторы определяют, сколько денег вы получите

Льготы по инвалидности - Сиделка

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Спросить, какие требования определяют, получу ли я пособие по уходу
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Спросить, нужно ли быть связанным с человеком, за которым вы ухаживаете, чтобы получить пособие по уходу
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Спросить, сколько часов в неделю нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право получить пособие
Il sussidio è tassabile?
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Спросить, подвергается ли денежное пособие налогооблажению
Quali benefici riceverò?
Jakie świadczenia dostanę?
Спросить, какие льготы вы получите
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Спросить, влияет ли денежное пособие на другие льготы
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Спросить, повлияет ли ваше денежное пособие на льготы для человека, за которым вы ухаживаете
Posso fare ricorso contro una decisione?
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Спросить, можете ли вы обжаловать это решение
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Спросить, что вам делать, если ваши обстоятельства изменятся