чешский | Фразы - Иммиграция | Льготы по инвалидности

Льготы по инвалидности - Подача заявления

Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Спросить, где можно узнать о пособиях и льготах по инвалидности
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Musím platit daně z dávek?
Спросить, подвергается ли денежное пособие налогооблажению
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Спросить, какие факторы определяют, сколько денег вы получите

Льготы по инвалидности - Сиделка

Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Спросить, какие требования определяют, получу ли я пособие по уходу
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Спросить, нужно ли быть связанным с человеком, за которым вы ухаживаете, чтобы получить пособие по уходу
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Спросить, сколько часов в неделю нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право получить пособие
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Je podpora zdanitelná?
Спросить, подвергается ли денежное пособие налогооблажению
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Jakou podporu dostanu?
Спросить, какие льготы вы получите
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Спросить, влияет ли денежное пособие на другие льготы
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Спросить, повлияет ли ваше денежное пособие на льготы для человека, за которым вы ухаживаете
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Спросить, можете ли вы обжаловать это решение
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Спросить, что вам делать, если ваши обстоятельства изменятся