китайский | Фразы - Иммиграция | Льготы по инвалидности

Льготы по инвалидности - Подача заявления

Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Спросить, где можно узнать о пособиях и льготах по инвалидности
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Спросить, подвергается ли денежное пособие налогооблажению
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Спросить, какие факторы определяют, сколько денег вы получите

Льготы по инвалидности - Сиделка

Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Спросить, какие требования определяют, получу ли я пособие по уходу
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Спросить, нужно ли быть связанным с человеком, за которым вы ухаживаете, чтобы получить пособие по уходу
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Спросить, сколько часов в неделю нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право получить пособие
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
该津贴是否要纳税?
Спросить, подвергается ли денежное пособие налогооблажению
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
我能拿到什么福利?
Спросить, какие льготы вы получите
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
这个津贴是否影响其他福利?
Спросить, влияет ли денежное пособие на другие льготы
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Спросить, повлияет ли ваше денежное пособие на льготы для человека, за которым вы ухаживаете
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
我能否申诉反对某个决定?
Спросить, можете ли вы обжаловать это решение
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
如果情况有所改变我该如何做?
Спросить, что вам делать, если ваши обстоятельства изменятся