английский | Фразы - Иммиграция | Льготы по инвалидности

Льготы по инвалидности - Подача заявления

Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Спросить, где можно узнать о пособиях и льготах по инвалидности
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Is the allowance tax-free?
Спросить, подвергается ли денежное пособие налогооблажению
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
What are the factors which determine how much I get?
Спросить, какие факторы определяют, сколько денег вы получите

Льготы по инвалидности - Сиделка

Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Спросить, какие требования определяют, получу ли я пособие по уходу
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Do I have to be related to the person I am caring for?
Спросить, нужно ли быть связанным с человеком, за которым вы ухаживаете, чтобы получить пособие по уходу
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Спросить, сколько часов в неделю нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право получить пособие
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Is the allowance taxable?
Спросить, подвергается ли денежное пособие налогооблажению
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Which benefits will I receive?
Спросить, какие льготы вы получите
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Will the allowance affect other benefits?
Спросить, влияет ли денежное пособие на другие льготы
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Спросить, повлияет ли ваше денежное пособие на льготы для человека, за которым вы ухаживаете
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Can I appeal against a decision?
Спросить, можете ли вы обжаловать это решение
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
What shall I do if my circumstances change?
Спросить, что вам делать, если ваши обстоятельства изменятся