польский | Фразы - Иммиграция | Льготы по инвалидности

Льготы по инвалидности - Подача заявления

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Спросить, где можно узнать о пособиях и льготах по инвалидности
Is the allowance tax-free?
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Спросить, подвергается ли денежное пособие налогооблажению
What are the factors which determine how much I get?
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Спросить, какие факторы определяют, сколько денег вы получите

Льготы по инвалидности - Сиделка

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Спросить, какие требования определяют, получу ли я пособие по уходу
Do I have to be related to the person I am caring for?
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Спросить, нужно ли быть связанным с человеком, за которым вы ухаживаете, чтобы получить пособие по уходу
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Спросить, сколько часов в неделю нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право получить пособие
Is the allowance taxable?
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Спросить, подвергается ли денежное пособие налогооблажению
Which benefits will I receive?
Jakie świadczenia dostanę?
Спросить, какие льготы вы получите
Will the allowance affect other benefits?
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Спросить, влияет ли денежное пособие на другие льготы
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Спросить, повлияет ли ваше денежное пособие на льготы для человека, за которым вы ухаживаете
Can I appeal against a decision?
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Спросить, можете ли вы обжаловать это решение
What shall I do if my circumstances change?
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Спросить, что вам делать, если ваши обстоятельства изменятся