французский | Фразы - Иммиграция | Жилье

Жилье - Аренда

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Je voudrais louer _______.
Заявить, что вы хотите снимать кое-что в аренду
ห้องพัก
une chambre
Тип жилья
แฟลต / ห้องชุด
un appartement
Тип жилья
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
un studio
Тип жилья
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
une maison individuelle
Тип жилья
บ้านแฝด
une maison jumelée
Тип жилья
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
une maison mitoyenne
Тип жилья
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Combien coûte le loyer par mois ?
Спросить, сколько стоит аренда
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Les charges sont-elles inclues ?
Спросить, включены ли электричество, газ и вода в стоимость
เงินมัดจำคือเท่าไร
Quel est le montant de la caution ?
Спросить, какова стоимость депозита
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Quand est-ce que je peux venir voir le logement ?
Спросить, когда вы можете посмотреть жилье
ห้องชุด ________________
L'appartement est ____________.
Уточнить, имеет ли жилье мебель или нет
ได้รับการตกแต่งแล้ว
meublé
Состояние жилья
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
non meublé
Состояние жилья
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Est-ce que les animaux sont autorisés ?
Спросить, разрешено ли держать домашних животных
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Comment procéder pour changer de fournisseur d'énergie ?
Спросить, как вы сможете включить датчик электричества
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Combien de personnes partagent ce logement ?
Спросить, сколько еще людей живет в квартире
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Combien de visites avez-vous déjà eu ?
Спросить, сколько человек уже осмотрели квартиру
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Est-ce que je peux voir les relevés/contrôles du gaz et de l'électricité ?
Спросить, можно ли посмотреть счета за электричество и газ
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Pour combien de temps louez-vous ?
Спросить, как долго длится контракт
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Est-ce qu'il y a de bonnes relations de voisinage ?
Спросить, были ли разногласия с соседями
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Quand est-ce que les rénovations ont été faites ?
Спросить, какие ремонтные работы были сделаны
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
De quand date la chaudière et quand a-t-elle été inspectée pour la dernière fois ?
Спросить, сколько лет бойлеру, и как давно он проверялся
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Quand l'électricité a-t-elle été refaite ?
Спросить, когда в квартире последний раз была заменена проводка
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Qui habite au dessus/en dessous/sur le même palier ?
Спросить, кто живет наверху/внизу/в квартире рядом
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Y a-t-il une place de parking dans le bail ?
Спросить, если ли парковочное место для вашей машины
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Y a-t-il déjà eu un meurtre ici par le passé ?
Спросить, был там кто-нибудь убит
___________ ใช้งานได้ไหม
Est-ce que _________ fonctionne bien ?
Спросить, работает ли оборудование
ท่อประปา
la plomberie
Удобства
เครื่องทำความร้อน
le chauffage
Удобства
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Est-ce que le propriétaire est responsable des réparations ?
Спросить, кто отвечает за техническое обслуживание
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Où sont les compteurs de gaz et d'électricité ?
Спросить, где счетчики газа и электричества
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Avez-vous les manuels d'utilisation ou les garanties des appareils électroménagers ?
Спросить, есть ли руководства пользователя и гарантии для электроприборов
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Qui est le fournisseur d'énergie, Internet et téléphonique ?
Спросить, кто поставляет энергию, широкополосную сеть и домашний телефон
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Où est le thermostat ?
Спросить, можете ли вы посмотреть термостат
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Puis-je voir le certificat de sécurité du gaz ?
Спросить, можно ли посмотреть сертификат безопасности газа

Жилье - Покупка

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Combien d'offres la maison a-t-elle eues ?
Спросить, сколько предложений имел дом
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Depuis combien de temps la maison est-elle sur le marché ?
Спросить, как долго дом находится на рынке
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Pourquoi les propriétaires vendent-ils ?
Спросить, почему дом продается
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Combien de temps les propriétaires ont-ils vécus ici ?
Спросить, как давно продавец живет там
การขายรวมอะไรบ้าง
Qu'est-ce qui est inclus dans la vente ?
Спросить, что включено в продажу
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Y a-t-il des problèmes d'affaissements de terrain ?
Спросить, были ли проблемы с обвалами
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Y a-t-il des transferts meilleur marché ?
Спросить о поиске более дешевой передачи права собственности на имущество
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Quelles sont les constructions prévues dans la région ?
Спросить, каковы проекты развития той области
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Pouvez-vous retirer la maison du marché ?
Спросить, может ли дом быть снятым с рынка
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
D'où vient le carrelage de la cuisine et de la salle de bains ?
Спросить, где предыдущие владельцы купили плитку для кухни и ванной комнаты
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
D'où viennent les meubles fixes, comme les placards de la cuisine par exemple ?
Спросить, где предыдущие владельцы купили встроенную мебель