тайский | Фразы - Иммиграция | Жилье

Жилье - Аренда

I am looking for a _______________ to rent.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Заявить, что вы хотите снимать кое-что в аренду
room
ห้องพัก
Тип жилья
flat / apartment
แฟลต / ห้องชุด
Тип жилья
studio flat / studio apartment
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Тип жилья
detached house
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Тип жилья
semi-detached house
บ้านแฝด
Тип жилья
terraced house
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Тип жилья
How much is the rent per month?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Спросить, сколько стоит аренда
Are utilities included?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Спросить, включены ли электричество, газ и вода в стоимость
How much is the deposit?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Спросить, какова стоимость депозита
When can I come for a viewing?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Спросить, когда вы можете посмотреть жилье
The apartment is ________________.
ห้องชุด ________________
Уточнить, имеет ли жилье мебель или нет
furnished
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Состояние жилья
unfurnished
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Состояние жилья
Are pets allowed?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Спросить, разрешено ли держать домашних животных
How can I switch the energy supplier?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Спросить, как вы сможете включить датчик электричества
How many other tenants are living in the apartment?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Спросить, сколько еще людей живет в квартире
How many viewings has it had?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Спросить, сколько человек уже осмотрели квартиру
Can I see electrical and gas installation checks/reports?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Спросить, можно ли посмотреть счета за электричество и газ
How long is the lease?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Спросить, как долго длится контракт
Have there been any neighbor disputes?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Спросить, были ли разногласия с соседями
What renovations have been done?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Спросить, какие ремонтные работы были сделаны
How old is the boiler and when was it last inspected?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Спросить, сколько лет бойлеру, и как давно он проверялся
When was it last rewired?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Спросить, когда в квартире последний раз была заменена проводка
Who lives upstairs/downstairs/next door?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Спросить, кто живет наверху/внизу/в квартире рядом
Is there a parking space included?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Спросить, если ли парковочное место для вашей машины
Has anyone ever been murdered here?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Спросить, был там кто-нибудь убит
Does ___________ work?
___________ ใช้งานได้ไหม
Спросить, работает ли оборудование
the plumbing
ท่อประปา
Удобства
the heating
เครื่องทำความร้อน
Удобства
Is the landlord in charge of doing repairs?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Спросить, кто отвечает за техническое обслуживание
Where are the gas and electricity meters?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Спросить, где счетчики газа и электричества
Do you have any instruction manuals or warranties on electrical items?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Спросить, есть ли руководства пользователя и гарантии для электроприборов
Who supplies the energy, broadband and home phone?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Спросить, кто поставляет энергию, широкополосную сеть и домашний телефон
Where is the thermostat?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Спросить, можете ли вы посмотреть термостат
Can I see the gas safety certificate?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Спросить, можно ли посмотреть сертификат безопасности газа

Жилье - Покупка

How many offers has it had?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Спросить, сколько предложений имел дом
How long has it been on the market?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Спросить, как долго дом находится на рынке
Why are the vendors moving?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Спросить, почему дом продается
How long has the seller lived there?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Спросить, как давно продавец живет там
What's included in the sale?
การขายรวมอะไรบ้าง
Спросить, что включено в продажу
Have there been any subsidence problems?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Спросить, были ли проблемы с обвалами
Is it possible to find cheaper transferring?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Спросить о поиске более дешевой передачи права собственности на имущество
What is going to be built in this area in the future?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Спросить, каковы проекты развития той области
Can you take the house off the market?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Спросить, может ли дом быть снятым с рынка
Where did the kitchen and bathroom tiles come from?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Спросить, где предыдущие владельцы купили плитку для кухни и ванной комнаты
Where did the fixed furniture come from, e.g. kitchen cabinets?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Спросить, где предыдущие владельцы купили встроенную мебель