вьетнамский | Фразы - Иммиграция | Домашние животные

Домашние животные - Перевоз домашнего животного

Behöver jag en importlicens för mitt husdjur?
Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Спросить, нужна ли вам лицензия на ввоз
Finns det en karantänperiod för [djuret]?
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Спросить, есть ли для этого животного срок карантина
Finns det speciella regler vid importering av främmande arter?
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Спросить, есть ли какие-либо особые правила для перевоза неаборигенных видов
De krav som ditt husdjur måste uppfylla omfattar __________.
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Уточнить, что включают в себя требования для ввоза
mikrochip
microchip
Требования для ввоза питомца
rabiesvaccination (certifikat)
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
Требования для ввоза питомца
pass för sällskapsdjur
hộ chiếu cho thú nuôi
Требования для ввоза питомца
bandmaskbehandling (certifikat)
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
Требования для ввоза питомца
Måste jag använda en certifierad transportbehållare?
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Спросить, нужно ли вам использовать уполномоченного переносчика
Vad är reglerna gällande ________?
Có những quy tắc nào cho __________?
Спросить, каковы правила для служебных животных
ledarhundar
chó chỉ đường
Тип животного
assistanshundar
chó hỗ trợ
Тип животного
Hur får jag ett hälsointyg för mitt husdjur?
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Спросить, как можно получить справку для вашего питомца