вьетнамский | Фразы - Иммиграция | Домашние животные

Домашние животные - Перевоз домашнего животного

Мне нужна лицензия на ввоз?
Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Спросить, нужна ли вам лицензия на ввоз
Для [животное] есть срок карантина?
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Спросить, есть ли для этого животного срок карантина
Есть ли какие-то особые правила для перевоза неаборигенных видов?
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Спросить, есть ли какие-либо особые правила для перевоза неаборигенных видов
Требования для ввоза, которым должен соответствовать ваш питомец, включают____________.
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Уточнить, что включают в себя требования для ввоза
микрочип
microchip
Требования для ввоза питомца
антирабическая прививка (сертификат)
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
Требования для ввоза питомца
паспорт питомца
hộ chiếu cho thú nuôi
Требования для ввоза питомца
лечение от паразитов (сертификат)
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
Требования для ввоза питомца
Мне нужно использовать уполномоченного переносчика?
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Спросить, нужно ли вам использовать уполномоченного переносчика
Каковы правила для _______________?
Có những quy tắc nào cho __________?
Спросить, каковы правила для служебных животных
собаки-поводыри
chó chỉ đường
Тип животного
собаки-ассистенты
chó hỗ trợ
Тип животного
Как я могу приобрести медицинскую справку для моего питомца?
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Спросить, как можно получить справку для вашего питомца