вьетнамский | Фразы - Иммиграция | Домашние животные

Домашние животные - Перевоз домашнего животного

Brauche ich eine Einfuhrerlaubnis?
Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Спросить, нужна ли вам лицензия на ввоз
Gibt es eine vorgeschriebene Quarantänezeit für das Tier?
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Спросить, есть ли для этого животного срок карантина
Gibt es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten?
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Спросить, есть ли какие-либо особые правила для перевоза неаборигенных видов
Zu den Einfuhrbestimmungen, die das Tier erfüllen muss gehört ein_______.
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Уточнить, что включают в себя требования для ввоза
Mikrochip
microchip
Требования для ввоза питомца
Nachweis der Tollwutimpfung
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
Требования для ввоза питомца
Haustierpass
hộ chiếu cho thú nuôi
Требования для ввоза питомца
Entwurmungszertifikat
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
Требования для ввоза питомца
Muss ich ein geprüftes Transportbehältnis nutzen?
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Спросить, нужно ли вам использовать уполномоченного переносчика
Wie sind die Regeln für _____________?
Có những quy tắc nào cho __________?
Спросить, каковы правила для служебных животных
Blindenhunde
chó chỉ đường
Тип животного
Assistenzhunde
chó hỗ trợ
Тип животного
Wie bekomme ich ein Gesundheitszertifikat für mein Haustier?
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Спросить, как можно получить справку для вашего питомца