вьетнамский | Фразы - Иммиграция | Домашние животные

Домашние животные - Перевоз домашнего животного

我是否需要入口许可证?
Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Спросить, нужна ли вам лицензия на ввоз
请问是否对【动物】有检疫期?
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Спросить, есть ли для этого животного срок карантина
请问有针对非本国物种入境的相关规定吗?
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Спросить, есть ли какие-либо особые правила для перевоза неаборигенных видов
你的宠物入境需要 __________。
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Уточнить, что включают в себя требования для ввоза
微芯片
microchip
Требования для ввоза питомца
狂犬疫苗接种(证明)
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
Требования для ввоза питомца
宠物护照
hộ chiếu cho thú nuôi
Требования для ввоза питомца
绦虫治疗(证明)
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
Требования для ввоза питомца
我需要使用官方认证的承运商吗?
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Спросить, нужно ли вам использовать уполномоченного переносчика
对______________有哪些规定?
Có những quy tắc nào cho __________?
Спросить, каковы правила для служебных животных
导盲犬
chó chỉ đường
Тип животного
协助犬
chó hỗ trợ
Тип животного
我如何为我的宠物拿到健康证明?
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Спросить, как можно получить справку для вашего питомца