вьетнамский | Фразы - Иммиграция | Домашние животные

Домашние животные - Перевоз домашнего животного

Behøver jeg en importtilladelse?
Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Спросить, нужна ли вам лицензия на ввоз
Er der en karantæneperiode for [dyr]?
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Спросить, есть ли для этого животного срок карантина
Er der specifikke regler om import af ikke indfødte arter?
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Спросить, есть ли какие-либо особые правила для перевоза неаборигенных видов
Adgangskravene som dine kæledyr skal leve op til er __________.
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Уточнить, что включают в себя требования для ввоза
microchip
microchip
Требования для ввоза питомца
rabiesvaccination
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
Требования для ввоза питомца
dyrepas
hộ chiếu cho thú nuôi
Требования для ввоза питомца
bændelormsbehandling
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
Требования для ввоза питомца
Skal jeg benytte et autoriseret bur?
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Спросить, нужно ли вам использовать уполномоченного переносчика
Hvad er reglerne for ______________?
Có những quy tắc nào cho __________?
Спросить, каковы правила для служебных животных
blindehund
chó chỉ đường
Тип животного
støttehund
chó hỗ trợ
Тип животного
Hvordan opnår jeg et sundhedscertifikat til mit kæledyr?
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Спросить, как можно получить справку для вашего питомца