арабский | Фразы - Иммиграция | Домашние животные

Домашние животные - Перевоз домашнего животного

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
هل أنا بحاجة إلى شهادة استيراد؟
Спросить, нужна ли вам лицензия на ввоз
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
هل هناك فترة حظر صحي ل[حيوان]؟
Спросить, есть ли для этого животного срок карантина
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
هل هناك قوانين محددة لاستيراد أنواع غير محلية من الحيوانات؟
Спросить, есть ли какие-либо особые правила для перевоза неаборигенных видов
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
متطلبات الدخول التي يحتاجها حيوانك الأليف هي______________.
Уточнить, что включают в себя требования для ввоза
microchip
رقاقة صغيرة
Требования для ввоза питомца
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
تلقيح ضد الكلب (شهادة)
Требования для ввоза питомца
hộ chiếu cho thú nuôi
جواز سفر للحيوان الأليف
Требования для ввоза питомца
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
علاج من الدودة الشريطية (شهادة)
Требования для ввоза питомца
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
هل علي استخدام حامل مرخص؟
Спросить, нужно ли вам использовать уполномоченного переносчика
Có những quy tắc nào cho __________?
ما هي القوانين ل __________________________؟
Спросить, каковы правила для служебных животных
chó chỉ đường
كلاب الإرشاد
Тип животного
chó hỗ trợ
كلاب المساعدة
Тип животного
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
كيف يمكنني الحصول على شهادة صحية لحيواني الأليف؟
Спросить, как можно получить справку для вашего питомца