шведский | Фразы - Иммиграция | Домашние животные

Домашние животные - Перевоз домашнего животного

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Behöver jag en importlicens för mitt husdjur?
Спросить, нужна ли вам лицензия на ввоз
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Finns det en karantänperiod för [djuret]?
Спросить, есть ли для этого животного срок карантина
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Finns det speciella regler vid importering av främmande arter?
Спросить, есть ли какие-либо особые правила для перевоза неаборигенных видов
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
De krav som ditt husdjur måste uppfylla omfattar __________.
Уточнить, что включают в себя требования для ввоза
microchip
mikrochip
Требования для ввоза питомца
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
rabiesvaccination (certifikat)
Требования для ввоза питомца
hộ chiếu cho thú nuôi
pass för sällskapsdjur
Требования для ввоза питомца
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
bandmaskbehandling (certifikat)
Требования для ввоза питомца
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Måste jag använda en certifierad transportbehållare?
Спросить, нужно ли вам использовать уполномоченного переносчика
Có những quy tắc nào cho __________?
Vad är reglerna gällande ________?
Спросить, каковы правила для служебных животных
chó chỉ đường
ledarhundar
Тип животного
chó hỗ trợ
assistanshundar
Тип животного
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Hur får jag ett hälsointyg för mitt husdjur?
Спросить, как можно получить справку для вашего питомца