чешский | Фразы - Иммиграция | Домашние животные

Домашние животные - Перевоз домашнего животного

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Potřebuji dovozní povolení?
Спросить, нужна ли вам лицензия на ввоз
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Má toto zvíře určenou karanténu?
Спросить, есть ли для этого животного срок карантина
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Спросить, есть ли какие-либо особые правила для перевоза неаборигенных видов
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Уточнить, что включают в себя требования для ввоза
microchip
mikročip
Требования для ввоза питомца
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
Требования для ввоза питомца
hộ chiếu cho thú nuôi
cestovní pas pro zvířata
Требования для ввоза питомца
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
Требования для ввоза питомца
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Спросить, нужно ли вам использовать уполномоченного переносчика
Có những quy tắc nào cho __________?
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Спросить, каковы правила для служебных животных
chó chỉ đường
Vodící psi
Тип животного
chó hỗ trợ
asistenční psi
Тип животного
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Спросить, как можно получить справку для вашего питомца