португальский | Фразы - Иммиграция | Домашние животные

Домашние животные - Перевоз домашнего животного

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Preciso de uma licença de importação?
Спросить, нужна ли вам лицензия на ввоз
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Existe um período de quarentena para [animal]?
Спросить, есть ли для этого животного срок карантина
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Existem regras específicas para importar espécies não-nativas?
Спросить, есть ли какие-либо особые правила для перевоза неаборигенных видов
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Os requisitos de entrada que seu animal precisa cumprir incluem __________.
Уточнить, что включают в себя требования для ввоза
microchip
microchip
Требования для ввоза питомца
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
vacina contra raiva (certificado)
Требования для ввоза питомца
hộ chiếu cho thú nuôi
passaporte do animal
Требования для ввоза питомца
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
tratamento contra tênias (certificado)
Требования для ввоза питомца
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Preciso usar um transportador autorizado?
Спросить, нужно ли вам использовать уполномоченного переносчика
Có những quy tắc nào cho __________?
Quais são as regras para ______________?
Спросить, каковы правила для служебных животных
chó chỉ đường
cães-guia
Тип животного
chó hỗ trợ
cães auxiliares
Тип животного
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Como faço para obter um certificado de saúde para meu animal?
Спросить, как можно получить справку для вашего питомца