польский | Фразы - Иммиграция | Домашние животные

Домашние животные - Перевоз домашнего животного

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Спросить, нужна ли вам лицензия на ввоз
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Спросить, есть ли для этого животного срок карантина
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Спросить, есть ли какие-либо особые правила для перевоза неаборигенных видов
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Уточнить, что включают в себя требования для ввоза
microchip
mikrochip
Требования для ввоза питомца
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Требования для ввоза питомца
hộ chiếu cho thú nuôi
paszport dla zwierząt domowych
Требования для ввоза питомца
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Требования для ввоза питомца
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Спросить, нужно ли вам использовать уполномоченного переносчика
Có những quy tắc nào cho __________?
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Спросить, каковы правила для служебных животных
chó chỉ đường
psy przewodniki
Тип животного
chó hỗ trợ
psy towarzyszące
Тип животного
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Спросить, как можно получить справку для вашего питомца