нидерландский | Фразы - Иммиграция | Домашние животные

Домашние животные - Перевоз домашнего животного

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Heb ik een invoervergunning nodig?
Спросить, нужна ли вам лицензия на ввоз
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Is er een quarantaineperiode voor een [dier]?
Спросить, есть ли для этого животного срок карантина
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Zijn er specifieke regels voor het importeren van uitheemse diersoorten?
Спросить, есть ли какие-либо особые правила для перевоза неаборигенных видов
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
De toelatingseisen waar uw huisdier aan moet voldoen bevatten een __________.
Уточнить, что включают в себя требования для ввоза
microchip
microchip
Требования для ввоза питомца
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
bewijs van inenting tegen hondsdolheid
Требования для ввоза питомца
hộ chiếu cho thú nuôi
dierenpaspoort
Требования для ввоза питомца
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
bewijs van ontworming
Требования для ввоза питомца
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Moet ik een goedgekeurde transportcontainer gebruiken?
Спросить, нужно ли вам использовать уполномоченного переносчика
Có những quy tắc nào cho __________?
Wat is het beleid voor ______________?
Спросить, каковы правила для служебных животных
chó chỉ đường
geleidehonden
Тип животного
chó hỗ trợ
hulphonden
Тип животного
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Hoe kan ik een gezondheidscertificaat verkrijgen voor mijn huisdier?
Спросить, как можно получить справку для вашего питомца