немецкий | Фразы - Иммиграция | Домашние животные

Домашние животные - Перевоз домашнего животного

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Brauche ich eine Einfuhrerlaubnis?
Спросить, нужна ли вам лицензия на ввоз
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Gibt es eine vorgeschriebene Quarantänezeit für das Tier?
Спросить, есть ли для этого животного срок карантина
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Gibt es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten?
Спросить, есть ли какие-либо особые правила для перевоза неаборигенных видов
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Zu den Einfuhrbestimmungen, die das Tier erfüllen muss gehört ein_______.
Уточнить, что включают в себя требования для ввоза
microchip
Mikrochip
Требования для ввоза питомца
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
Nachweis der Tollwutimpfung
Требования для ввоза питомца
hộ chiếu cho thú nuôi
Haustierpass
Требования для ввоза питомца
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
Entwurmungszertifikat
Требования для ввоза питомца
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Muss ich ein geprüftes Transportbehältnis nutzen?
Спросить, нужно ли вам использовать уполномоченного переносчика
Có những quy tắc nào cho __________?
Wie sind die Regeln für _____________?
Спросить, каковы правила для служебных животных
chó chỉ đường
Blindenhunde
Тип животного
chó hỗ trợ
Assistenzhunde
Тип животного
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Wie bekomme ich ein Gesundheitszertifikat für mein Haustier?
Спросить, как можно получить справку для вашего питомца