китайский | Фразы - Иммиграция | Домашние животные

Домашние животные - Перевоз домашнего животного

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
我是否需要入口许可证?
Спросить, нужна ли вам лицензия на ввоз
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
请问是否对【动物】有检疫期?
Спросить, есть ли для этого животного срок карантина
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
请问有针对非本国物种入境的相关规定吗?
Спросить, есть ли какие-либо особые правила для перевоза неаборигенных видов
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
你的宠物入境需要 __________。
Уточнить, что включают в себя требования для ввоза
microchip
微芯片
Требования для ввоза питомца
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
狂犬疫苗接种(证明)
Требования для ввоза питомца
hộ chiếu cho thú nuôi
宠物护照
Требования для ввоза питомца
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
绦虫治疗(证明)
Требования для ввоза питомца
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
我需要使用官方认证的承运商吗?
Спросить, нужно ли вам использовать уполномоченного переносчика
Có những quy tắc nào cho __________?
对______________有哪些规定?
Спросить, каковы правила для служебных животных
chó chỉ đường
导盲犬
Тип животного
chó hỗ trợ
协助犬
Тип животного
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
我如何为我的宠物拿到健康证明?
Спросить, как можно получить справку для вашего питомца