итальянский | Фразы - Иммиграция | Домашние животные

Домашние животные - Перевоз домашнего животного

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Ho bisogno di un permesso di importazione?
Спросить, нужна ли вам лицензия на ввоз
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
C'è un periodo di quarantena per [animale]?
Спросить, есть ли для этого животного срок карантина
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Quali sono le norme da seguire per importare animali non nativi?
Спросить, есть ли какие-либо особые правила для перевоза неаборигенных видов
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
I requisiti d'ingresso che il suo animale deve soddisfare includono _______
Уточнить, что включают в себя требования для ввоза
microchip
il microchip
Требования для ввоза питомца
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
il vaccino antirabbico
Требования для ввоза питомца
hộ chiếu cho thú nuôi
il passaporto per gli animali da compagnia
Требования для ввоза питомца
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
il certificato di trattamento contro la tenia
Требования для ввоза питомца
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Devo utilizzare un trasportino autorizzato?
Спросить, нужно ли вам использовать уполномоченного переносчика
Có những quy tắc nào cho __________?
Quali sono le norme riguardo i ____________ ?
Спросить, каковы правила для служебных животных
chó chỉ đường
cani guida
Тип животного
chó hỗ trợ
cani da assistenza
Тип животного
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Come posso ottenere un certificato sanitario per il mio animale?
Спросить, как можно получить справку для вашего питомца