испанский | Фразы - Иммиграция | Домашние животные

Домашние животные - Перевоз домашнего животного

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
¿Necesito un permiso de importación para mi mascota?
Спросить, нужна ли вам лицензия на ввоз
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
¿Existe un periodo de cuarentena para (animal)?
Спросить, есть ли для этого животного срок карантина
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
¿Existe un reglamento específico para la importación de especies no autóctonas?
Спросить, есть ли какие-либо особые правила для перевоза неаборигенных видов
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Los requisitos de entrada para su mascota incluyen _____________.
Уточнить, что включают в себя требования для ввоза
microchip
el microchip
Требования для ввоза питомца
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
la vacuna antirrábica (certificado)
Требования для ввоза питомца
hộ chiếu cho thú nuôi
el pasaporte para animales domésticos/mascotas
Требования для ввоза питомца
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
el certificado de tratamiento contra la tenia
Требования для ввоза питомца
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
¿Tengo que usar una jaula homologada?
Спросить, нужно ли вам использовать уполномоченного переносчика
Có những quy tắc nào cho __________?
¿Cuál es la normativa para _________________?
Спросить, каковы правила для служебных животных
chó chỉ đường
perros guía
Тип животного
chó hỗ trợ
perros de asistencia
Тип животного
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
¿Dónde puedo conseguir un certificado sanitario para mi mascota?
Спросить, как можно получить справку для вашего питомца