датский | Фразы - Иммиграция | Домашние животные

Домашние животные - Перевоз домашнего животного

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Behøver jeg en importtilladelse?
Спросить, нужна ли вам лицензия на ввоз
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Er der en karantæneperiode for [dyr]?
Спросить, есть ли для этого животного срок карантина
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Er der specifikke regler om import af ikke indfødte arter?
Спросить, есть ли какие-либо особые правила для перевоза неаборигенных видов
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Adgangskravene som dine kæledyr skal leve op til er __________.
Уточнить, что включают в себя требования для ввоза
microchip
microchip
Требования для ввоза питомца
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
rabiesvaccination
Требования для ввоза питомца
hộ chiếu cho thú nuôi
dyrepas
Требования для ввоза питомца
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
bændelormsbehandling
Требования для ввоза питомца
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Skal jeg benytte et autoriseret bur?
Спросить, нужно ли вам использовать уполномоченного переносчика
Có những quy tắc nào cho __________?
Hvad er reglerne for ______________?
Спросить, каковы правила для служебных животных
chó chỉ đường
blindehund
Тип животного
chó hỗ trợ
støttehund
Тип животного
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Hvordan opnår jeg et sundhedscertifikat til mit kæledyr?
Спросить, как можно получить справку для вашего питомца