английский | Фразы - Иммиграция | Домашние животные

Домашние животные - Перевоз домашнего животного

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Do I need an import license?
Спросить, нужна ли вам лицензия на ввоз
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Is there a quarantine period for [animal]?
Спросить, есть ли для этого животного срок карантина
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Are there specific rules for importing non-native species?
Спросить, есть ли какие-либо особые правила для перевоза неаборигенных видов
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Уточнить, что включают в себя требования для ввоза
microchip
microchip
Требования для ввоза питомца
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
rabies vaccination (certificate)
Требования для ввоза питомца
hộ chiếu cho thú nuôi
pet passport
Требования для ввоза питомца
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
tapeworm treatment (certificate)
Требования для ввоза питомца
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Do I have to use an authorized carrier?
Спросить, нужно ли вам использовать уполномоченного переносчика
Có những quy tắc nào cho __________?
What are the rules for ______________?
Спросить, каковы правила для служебных животных
chó chỉ đường
guide dogs
Тип животного
chó hỗ trợ
assistance dogs
Тип животного
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
How do I obtain a health certificate for my pet?
Спросить, как можно получить справку для вашего питомца