польский | Фразы - Иммиграция | Домашние животные

Домашние животные - Перевоз домашнего животного

Do I need an import license?
Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Спросить, нужна ли вам лицензия на ввоз
Is there a quarantine period for [animal]?
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Спросить, есть ли для этого животного срок карантина
Are there specific rules for importing non-native species?
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Спросить, есть ли какие-либо особые правила для перевоза неаборигенных видов
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Уточнить, что включают в себя требования для ввоза
microchip
mikrochip
Требования для ввоза питомца
rabies vaccination (certificate)
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Требования для ввоза питомца
pet passport
paszport dla zwierząt domowych
Требования для ввоза питомца
tapeworm treatment (certificate)
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Требования для ввоза питомца
Do I have to use an authorized carrier?
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Спросить, нужно ли вам использовать уполномоченного переносчика
What are the rules for ______________?
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Спросить, каковы правила для служебных животных
guide dogs
psy przewodniki
Тип животного
assistance dogs
psy towarzyszące
Тип животного
How do I obtain a health certificate for my pet?
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Спросить, как можно получить справку для вашего питомца