вьетнамский | Фразы - Иммиграция | Домашние животные

Домашние животные - Перевоз домашнего животного

Do I need an import license?
Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Спросить, нужна ли вам лицензия на ввоз
Is there a quarantine period for [animal]?
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Спросить, есть ли для этого животного срок карантина
Are there specific rules for importing non-native species?
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Спросить, есть ли какие-либо особые правила для перевоза неаборигенных видов
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Уточнить, что включают в себя требования для ввоза
microchip
microchip
Требования для ввоза питомца
rabies vaccination (certificate)
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
Требования для ввоза питомца
pet passport
hộ chiếu cho thú nuôi
Требования для ввоза питомца
tapeworm treatment (certificate)
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
Требования для ввоза питомца
Do I have to use an authorized carrier?
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Спросить, нужно ли вам использовать уполномоченного переносчика
What are the rules for ______________?
Có những quy tắc nào cho __________?
Спросить, каковы правила для служебных животных
guide dogs
chó chỉ đường
Тип животного
assistance dogs
chó hỗ trợ
Тип животного
How do I obtain a health certificate for my pet?
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Спросить, как можно получить справку для вашего питомца